Light weight Radial Arms

Light Weight Radial Arms

Scania Omnicity O/S - 88752103 Scania Omnicity N/S - 88752104
Plaxton Cheetah O/S - 88661589 Plaxton Cheetah N/S - 88661590

Light WeightSide Pin Arms

Wrights Gemini Pin O/S - 75232 Wrights Gemini Pin N/S - 75233